Przebieg konsultacji i cennik

Psychoterapia psychodynamiczna, TFP dla osób dorosłych w Gliwicach.

  • zaburzenia osobowości (min. borderline, narcystyczne, histrioniczne, masochistyczne, antyspołeczne)
  • zaburzenia depresyjne, lękowe
  • trudności w relacjach z innymi
  • sytuacje kryzysowe

Pierwsze trzy  spotkania mają charakter diagnostyczny, pacjent wraz z psychoterapeutą ustalają obszary do pracy, cele pracy. Na trzecim spotkaniu ustala się  kontrakt terapeutyczny, który określa warunki pracy, wzajemne zobowiązania, czas oraz miejsce pracy. Służy to stworzeniu bezpiecznych warunków do prowadzenia psychoterapii. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, jeśli jest to niezbędne  dwa razy w tygodniu. Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą pracy średnio i  długoterminowej, wymagającą zaangażowania i czasu. Metoda, którą stosuje w pracy to analizą relacji rozwijającej się pomiędzy pacjentem, a psychoterapeutą. Relacja ta stanowi punkt odniesienia. Pacjent może, ale nie musi opowiadać o swojej przeszłości, ponieważ dzięki rozwijającemu się przeniesieniu obecne i przeszłe konflikty aktywują się naturalnie w relacji terapeutycznej. Zadaniem psychoterapeuty jest rozpoznawanie sposobów w jaki pacjent buduje kontakt, jego świat wewnętrzny, charakterystyczne interpretacje ludzkich zachowań, widzenia rzeczywistości. Podczas psychoterapii pod wpływem intensywnego kontaktu z psychoterapeutą pojawiają się charakterystyczne dla danej osoby sposoby wchodzenia i bycia w relacjach interpersonalnych, mechanizmy obronne, zniekształcenia poznawcze. W bezpiecznej relacji terapeutycznej osoba cierpiąca może ich doświadczyć i przepracować. Psychoterapia psychodynamiczna jest polecana szczególnie osobom mającym trudne doświadczenia interpersonalne z pierwszymi obiektami przywiązania ( rodzice , opiekunowie), osobom obserwującym trudności związane z bliskością i zaangażowaniem się, ofiarom przemocy.

Koszt : 150 zł za sesje/ psychoterapię prowadzi dyplomowana psychoterapeutka

Psychoterapia psychodynamiczna młodzieży, TFP- A.

Psychoterapia indywidualna młodzieży polega na indywidualnych, regularnych spotkaniach z psychoterapeutą. Ogólne zasady pracy są podobne jak opisane wcześniej w przypadku pracy z osobami dorosłymi. Pierwsza, lub kilka pierwszych sesji psychoterapii indywidualnej służy dokładnemu rozeznaniu trudności, a także poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej pacjenta i jego planów i zamierzeń. Sesje te mają charakter diagnostyczny i kończą się sformułowaniem celu dalszej pracy. Dalsze spotkania, w zależności od przyjętego celu mogą mieć charakter krótko-, średnio- i długoterminowy. Psychoterapia zorientowana jest w swojej istocie na pracę w obszarze mechanizmów związanych z trudnością, a nie tylko na redukcję objawów. W przypadku osób poniżej 18 roku życia, na terapię indywidualną zgodę wyrazić musi posiadający pełnię władz rodzicielskich rodzic lub opiekun. W przypadku pracy z młodzieżą w sytuacji rozwodu rodziców, najlepiej jeśli zgodę wyrażą oboje rodzice. 

koszt: 160 zł za sesje/ psychoterapię prowadzi specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży/ specjalizacja Ministra Zdrowia uzyskana w 2021r.

 Konsultacje dla rodziców

Konsultacje skierowane są dla rodziców, którzy są zaniepokojeni zachowaniem dziecka, mają wątpliwości w zakresie stosowanych metod wychowawczych, mają wątpliwości czy prezentowane zachowanie jest związane z rozwojem dziecka czy też odbiega od normy.

koszt:  250 zł za sesje/ psychoterapię prowadzi specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży/ specjalizacja Ministra Zdrowia uzyskana w 2021r.

Psychoterapia par dla imigrantów ( pomoc na emigracji on line)

Pomoc parom w pokonywaniu kryzysów, budowaniu relacji opartej na szacunku i otwartości w sytuacji kryzysów związanych z budowaniem swojego życia za granicami ojczyzny. Pomoc w sytuacji trudności z adaptacji, radzeniem sobie z dwukulturowością, wychowaniem dzieci w dwujęzyczności, trudnościami z tożsamością kulturową, radzeniem sobie z rolami społecznymi.

koszt: 250 zł za sesje/psychoterapię prowadzi dyplomowana psychoterapeutka/ autorka książki dla dzieci dwujęzycznych “Wlazł kotek na płotek i szprecha”.

Pomoc dla mam niemowląt i małych dzieci oraz kobiet w ciąży

Wsparcie kobiet w początkowym okresie macierzyństwa, konsultacje w zakresie radzenia sobie z nową rolą życiową, rozpoznawanie uczuć związanych z macierzyństwem, a także diagnoza i pomoc psychoterapeutyczna .

koszt: 160 zł za sesje/psychoterapię prowadzi specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży/ specjalizacja Ministra Zdrowia uzyskana w 2021r. , liczne szkolenia z zakresu pracy terapeutycznej w okresie okołoporodowym.

Psychoterapia diady matka dziecko

W przypadku tej formy pomocy pacjentem jest relacja między opiekunem a dzieckiem. Czestotliwość spotkań jest zależna od rodzaju trudności. Wskazaniem do takiej formy pracy są doświadczenie trudnego porodu, niepełnosprawności dziecka, przykrych myśli na temat siebie w nowej roli, niepokojących myśli na temat dziecka, kryzysu życiowego, wyczerpania opieką nad dzieckiem, poczuciem nierozumienia potrzeb dziecka, depresja poporodowa oraz inne zaburzenia w okresie poporodowym.

koszt 250 zł /psychoterapię prowadzi specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży/ specjalizacja Ministra Zdrowia uzyskana w 2021r. , liczne szkolenia z zakresu pracy terapeutycznej w okresie okołoporodowym.

Psychoterapia psychodynamiczna grupowa w ramach NFZ

Zapraszam do kontaktu z Ośrodkiem, z którym współpracuje w celu zapoznania się z informacjami na temat możliwości podjęcia leczenia w takiej formie. https://www.poradniarybnik.pl