Nowe perspektywy w edukacyjne – konferencja metodyczna dla nauczycieli z powiatu żywieckiego

Dnia 20 maja 2019r. uczestniczyłam w bardzo ciekawym wydarzeniu organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Żywcu a mianowicie, w konferencji metodycznej pt: Nowe perspektywy edukacyjne. Miałam tam przyjemność wygłosić wykład ” Wlazł kotek na płotek i sprecha – edukacja dzieci powracających z zagranicy”. https://www.pbw.bielsko.pl/index.php/filie-pbw/filia-zywiec/aktualnosci-zywiec/16-zywiec-aktualnosci/330-relacja-z-konferencji

Celem mojego wystąpienia było zwrócenie uwagi nauczycieli na takie zjawiska jak reemigracja dzieci, emigracja dzieci, dwujęzyczność dzieci, dwukulturowość, socjologiczne fazy emigracji, zjawisko akulturacji.

W polskich szkołach coraz więcej jest dzieci posiadających doświadczenie emigracji lub będących emigrantami z innych krajów np. z Ukrainy.

Chcąc wesprzeć ucznia nauczyciel powinien pamiętać, że dla dziecka kultura polska do tej pory była kulturą marginalną, dziecko może popełniać ” gafy kulturowe”, nieprawidłowo odczytywać kody kulturowe, szczególną uwagę należałoby zwrócić na język. Dzieci edukowane za granicą mogą mieć braki w słownictwie, zwłaszcza związanym typowo z pojęciami szkolnymi. Braki w rozumieniu kodu kulturowego oraz braki w słownictwie mogą być niewidoczne w pierwszym lub mało intensywnym kontakcie z dzieckiem. Ważna jest znajomość zjawiska szoku kulturowego i akulturacji.

Chcąc wesprzeć ucznia emigranta z innego kraju, należy zapewnić mu wysoką ekspozycję na język, edukować resztę klasy w celu zapobiegania marginalizacji ucznia, integrować ucznia z klasą pomimo słabej lub żadnej znajomości języka polskiego, należy pamiętać o odmienności kultur i szanować ją. Ważniejsze niż osiąganie dobrych ocen szkolnych w tej pierwszej fazie emigracji jest adaptacja w nowej kulturze – przyswojenie języka, zdobycie dobrej pozycji w klasie. Ważne też jest udzielenie wsparcia jego rodzicom, zwykle zagubionym w nowym kraju.

Przedstawiłam moją książkę pt: Wlazł kotek na płotek i szprecha jako narzędzie pracy z uczniem emigrantem oraz przedstawiłam swoje obserwacje na temat pracy z uczniami emigrantami z gruntu niemieckiego.

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa dyrektorzy szkół mogą udzielić wsparcia dwukulturowym uczniom poprzez :

  • zorganiowanie oddziałów przygotowawczych, bezpłatną naukę języka polskiego, zajęcia wyrównawcze oraz organizowanie oddziałów dwujęzycznych w szkole.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.)

Dyrektorzy szkół zainteresowani zorganizowaniem w swojej szkole warsztatów dot. pracy z uczniem emigrantem zapraszam do kontaktu – chętnie podzielę się swoją wiedzą w tym zakresie.

Dodaj komentarz